ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติอบต. ] 
      

ตำบลศิลาเป็นหนึ่งใน  9  ตำบลของอำเภอหล่มเก่า   จังหวัดเพชรบูรณ์   ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ทางทิศเหนือประมาณ  24  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  187.15 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  116,968  ไร่ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอหล่มเก่า
       อาณาเขตติดต่อ
                  -   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
                  -   ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
                  -   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเลยวังใส อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
                  -   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โทร 081-9144550 Email :
info@sila.go.th
Copyright 2011.sila.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design